قیمت آب باریده شده چه مقدار است؟

 

 

 

قیمت آب باریده شده چه مقدار است؟

قیمت آب در نقاط مختلف دنیا متفاوت می‌باشد. همانگونه که در تصویر پایین مشاهده میشود در ایران با وجود خشکسالی قیمت آب بسیار پایین می‌باشد. ولی‌ در عین حال باید برای هر متر مکعب آب قیمتی مشخص شود تا بتوانیم بر اساس آن کار بکنیم. این مبلغ را میتونیم با مذاکره دوطرفه مشخص بکنیم .

 

نمودار قيمت آب

 

سوالهای متداول

 

 

 

چگونه پول باران را محاسبه می‌کنید؟

چگونه پول باران را محاسبه می‌کنید؟

میانگین بارش ماهیانه سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ هر حوضه مشخص است.

مساحت هر حوضه  نیز مشخص می‌باشد.

از مقدار میلیمتر بارش بیش از میانگین ۱۰ سال گذشته و مساحت حوضه حجم آب باریده شده بدست میاید.

به ازای هر متر مکعب آب بیشتر از میانگین رقمی‌ مشخص می‌کنیم که بابت خدمات شرکت ما پرداخته میشود.

سوالهای متداول

 

 

سوالهای متداول

 

سوالهای زیادی در زمینهٔ کارها و تکنولوژی ما میشود که در اینجا متداولترین آنها را بیان مینمایم

چه لوازمی برای ساخت باران در یک منطقه احتیاج دارید؟

تا چه مسافتی / شعاعی بارندگی ایجاد میشود؟

چند میلیمتر بارندگی ایجاد میشود؟

آیا برای هر بار بارندگی باید عملیات انجام بدهید؟

چه مقدار سوخت/برق برای تولید باران احتیاج دارید؟

چه مقدار آب برای تولید باران احتیاج دارید؟

ساخت باران چه مقدار هزینهٔ دارد؟

چگونه پول باران را محاسبه می‌کنید؟

قیمت آب باریده شده چه مقدار است؟

آیا شما ابرها را بارور می‌کنید؟

چه فرقی‌ بین بارانسازی به وسیله انرژی ارگن با بارانسازی از طریقه یونیزاسین هوا می‌باشد؟ آیا شما نیز عملیات یونیزاسین هوا را انجام می‌دهید؟ 

 

 

 

 

 

Unterkategorien