چگونه پول باران را محاسبه می‌کنید؟

چگونه پول باران را محاسبه می‌کنید؟

میانگین بارش ماهیانه سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ هر حوضه مشخص است.

مساحت هر حوضه  نیز مشخص می‌باشد.

از مقدار میلیمتر بارش بیش از میانگین ۱۰ سال گذشته و مساحت حوضه حجم آب باریده شده بدست میاید.

به ازای هر متر مکعب آب بیشتر از میانگین رقمی‌ مشخص می‌کنیم که بابت خدمات شرکت ما پرداخته میشود.

سوالهای متداول