سوالهای متداول

 

سوالهای زیادی در زمینهٔ کارها و تکنولوژی ما میشود که در اینجا متداولترین آنها را بیان مینمایم

چه لوازمی برای ساخت باران در یک منطقه احتیاج دارید؟

تا چه مسافتی / شعاعی بارندگی ایجاد میشود؟

چند میلیمتر بارندگی ایجاد میشود؟

آیا برای هر بار بارندگی باید عملیات انجام بدهید؟

چه مقدار سوخت/برق برای تولید باران احتیاج دارید؟

چه مقدار آب برای تولید باران احتیاج دارید؟

ساخت باران چه مقدار هزینهٔ دارد؟

چگونه پول باران را محاسبه می‌کنید؟

قیمت آب باریده شده چه مقدار است؟

آیا شما ابرها را بارور می‌کنید؟

چه فرقی‌ بین بارانسازی به وسیله انرژی ارگن با بارانسازی از طریقه یونیزاسین هوا می‌باشد؟ آیا شما نیز عملیات یونیزاسین هوا را انجام می‌دهید؟