چه مقدار سوخت/برق برای تولید باران احتیاج دارید؟

 

چه مقدار سوخت/برق برای تولید باران احتیاج دارید؟

در اکثر موارد مصرف سوخت یا برق نداریم. سوالهای متداول