چند میلیمتر بارندگی ایجاد میشود؟

 

چند میلیمتر بارندگی ایجاد میشود؟

بارش تولید شده یک بارش مصنوعی نبوده بلکه یک بارش کاملا طبیعی می‌باشد. در طبیعت عوامل مختلفی‌ در روند یک پروسس تاثیر گذارند

 

این که تا چند میلیمتر بارندگی در عرصه عملیاتی‌ خواهد بارید را نمی‌تواند کسی‌ جواب بدهد، چرا که پروسس‌های مختلفی‌ در این بین تأثیرگذار هستند. فقط این پیشگویئ قابل بیان است که طی‌ ماههای آینده مقدار بارش ازدیاد می‌یابد اگر پروسس‌های متوقف کننده بارش نقشی‌ نداشته باشند. سوالهای متداول