ساخت باران چه مقدار هزینهٔ دارد؟

 

ساخت باران چه مقدار هزینهٔ دارد؟

جهت ساخت باران به تعدادی پرسنل و امکانات اولّیه جهت اقامت صحرای، آب روان انرژی دار طبقه تعاریف ویکتور شاوبرگر و دستگاههای ساخته شده احتیاج می‌باشد.

هزینهٔ برق یا سوخت نداریم مگر آنکه حمل وسایل و دستگاهها به مکان دیگری ضروری باشد.

جهت کسب اطمینان هزینهٔ کار را نیز در ابتدا دریافت نمی‌کنیم، بلکه چنانچه بارش صورت گرفت، بر حسب مقدار بارش صورت گرفته که مقدار آن می‌باید بالاتر از میانگین بارش ۱۰ سال گذشته منطقه باشد، هزینه‌ها را محاسبه و دریافت می‌کنیم. سوالهای متداول