تا چه مسافتی / شعاعی بارندگی ایجاد میشود؟

تا چه مسافتی / شعاعی بارندگی  ایجاد میشود؟

طبق آزمایشاتی که تا کنون به انجام رسیده، تا شعاع ۴۰۰ کیلومتر نیز بارندگی ایجاد شده است ولی‌ محض احتیاط این مسافت را در شعاع ۳۰ کیلومتر تا ۱۰۰ کیلومتر تعریف می‌کنیم. سوالهای متداول