آیا برای هر بار بارندگی باید عملیات انجام بدهید؟

 

آیا برای هر بار بارندگی باید عملیات انجام بدهید؟

خیر. بعد از هر عملیاتی‌ می‌توان طی‌ ماههای آینده به این امیدوار بود که به شکل خودکار ابرها تشکیل شده و در صورت بادهای مناسب بارش صورت بگیرد. سوالهای متداول