تولید باران در منطقه کویری کاشان

 

جذب سامانه های بارشی به منطقه کاشان توسط آقای مهندس شهرام پروین به وسیله دستگاه های خود ساخته و بیش از ۵۰ آزمایش موفق در ایران