امید به بارش باران در منطقه مابین چادگان و چلگرد

 

جذب سامانه های بارشی به منطقه چادگان توسط آقای مهندس شهرام پروین به وسیله دستگاه های خود ساخته و بیش از ۵۰ آزمایش موفق در ایران