تولید باران در اصفهان 2015

جذب سامانه های بارشی به اصفهان توسط آقای مهندس شهرام پروین به وسیله دستگاه های خود ساخته و بیش از ۵۰ آزمایش موفق در ایران