خشکی زاینده رود و تولید باران در اصفهان

 
جذب سامانه های بارشی به منطقه گاوخونی توسط آقای مهندس شهرام پروین به وسیله دستگاه های خود ساخته و بیش از ۵۰ آزمایش موفق در ایران