صنایع نظامی

سلاحی که نه خرابی‌ یا آتش به بار میاورد و نه کسی‌ را مسموم، مجروح یا میکشد بلکه دشمن را به قدری ناتوان و مأیوس و ناامید می‌کند که خود به تنهائی هر گونه مریضی را به خود جذب کرده و از ادامه زندگی‌ سیر شده و مایوسانه شرایط اتمام جنگ را می‌پذیرد. سلاحی بدون هزینه زیاد، سبک، غیر قابل یافت و تاثیراتی که غیر قابل اثبات یا پیگیری و پیگرد قانونی‌ میباشند. امروزه هستند کشورهای که به اسم تحقیقات در تکنولوژی هارپ سعی‌ در ساخت سلاحهای کشتار جمعی از طریقه تغیرات آب و هوا میباشند. از آنجا که هارپ در مقایسه با سلاحهای کشتار جمعی دیگر همچون سلاحهای شیمیایی و اتمی‌ و یا فیزیکی‌ گرم در مصارف نظامی مخرب‌تر ولی‌ بسیار ارزانتر می‌باشد، هیچوقت از سرمایه‌گذاری در تحقیقات این علم کاسته نشده و از دههٔ ۵۰ همچنان یکی‌ از موارد مورد تحقیق قرار دارد. با سلاح هارپ بشر توانائی ایجاد تندبادها، هاریکن، زلزله و یا ایجاد خشکسالی می‌باشد که هیچکدام در حال حاضر قابل اثبات نبوده و در صورت وقوع طبق تصور عامیانه، خالق مخلوقات مقصر بوده، چرا که تصور اینکه بشر این اتفاقات را به انجام رسانده باشد هنوز قریب است. نظر نویسنده بر این است که هر چند این تکنولوژی با صرفه است، اما سلاحهای دیگری در زمینهٔ انرژی ارگن قابل تعریف است که در شمار سلاحهای گرم به شمار نمی‌روند ولی‌ کاربرد سلاح نرم را دارا بوده و بدون خطر یافته شدن قدرت تخریب بالا با هزینهٔ بسیار ناچیز دارند. به عنوان مثل با ساخت دستگاه کوچکی به ابعاد ۵۰ سانتیمتر  در ۵۰ سانتیمتر در ۵۰ سانتیمتر می‌توان قدرت تخریب به وسعت ۱۰۰ کیلومتر مربع ایجاد کرد. این دستگاه در هر کجای کشور دشمن قابلیت پنهان شدن دارد و تاثیرات خود را می‌گذرد