تکنولوژی جذب سامانه بارشی به جای ریگ پاشی

تکنولوژی جذب سامانه بارشی به جای ریگ پاشی

مهندس شهرام پروین