تکنولوژی

تکنولوژی مورد استفاده بر اساس یافته‌های سه دانشمند دههٔ ۳۰-۵۰ میلادی به نامهای ویلهلم رایش، ویکتور شاوبرگر و نیکلا تسلا به انجام می‌رسد. با ادغام این یافته‌ها که به ظاهر هیچ ارتباطی‌ با یکدیگر ندارند قادریم نه تنها تغیرات آب و هوایی همچون ایجاد ابر، باران یا باد بنمایم بلکه در زمینه‌های دیگر همچون زراعت، دامداری و یا حتی پزشکی‌ نیز به یافته‌هایی‌ برسیم که تنها با درک یافته‌های قبلی‌ منطقی‌ بوده و قابل فهم میباشند. از طرفی‌ نیکلا تسلا که خود پدر برق متناوب و امواج رادیویی می‌باشد، از طرفی‌ دیگر ویکتور شاوبرگر که جادوگر آب بوده و در مورد آب به کشفیات جالبی‌ رسید و از طرفی‌ دیگر ویلهلم رایش کاشف انرژی ارگن بودند که راه را برایمان هموار نمودند تا امروز بتوانیم از تکنولوژی هر سه اینها استفاده نموده و غیر .ممکن را ممکن بسازیم. هر یک به تنهایی مانند پایه یک سه‌ پایه‌ هستند که بدون آن پایه قادر به ایستادن و استفاده نیست

 

Tesla

Dr Wilhelm Reich

viktor schauberger