پيمان شامل اسناد و مدارک زير است :

 

 

1 ) موافقتنامه

 

الف- موافقتنامه هسته اصلی و محور اصلی پيمان است .

 

تبصره : اگر قبلا توافقی نباشد شروط و مدارک به خودی خود هيچ اثری نميتوانند داشته باشند.

 

ب - موافقتنامه سندی است که مشخصات اصلی پيمان ، مانند مشخصات دو طرف، موضوع،مبلغ و مدت پيمان در آن بيان شده است .

 

ج - در صورت وجود دوگانگی بين اسناد و مدارک پيمان ، موافقتنامه بر ديگر اسناد و مدارک پيمان اولويت دارد .

 

2 ) موضوع پيمان :

عبارت است از اجراي طرح عملیاتی بالا بردن میزان بارش در کشور به كمك مديريت و جذب انرژي ارگن و افزایش ميزان بارش مطابق اهداف و شاخص‌هاي تدوين شده در پیوست در محل اجراي تفاهم‌نامه.

تبصره: اجرای طرح در دو فاز به شرح زیر تعریف می‌گردد:

فاز اول: مطالعات پژوهشی اولیه- موقعیت یابی، ساخت سامانه­ها و ارزيابي موفقيت  

فاز دوم: بكارگيري و آزمايش سامانه­ها و اجرای عملیات افزايش ابر و بارش و مراحل تكميلي بعدي

3 ) طرفين پيمان :

 

الف - کارفرما : شخص حقوقی است که يک سوی امضا کننده پيمان است و عمليات موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارک پيمان به پيمانکار وگذار کرده است . نمايندگان و جانشينان قانونی کارفرما در حکم کارفرما می باشند .

 

ب - پيمانکار : شخص حقيقی يا حقوقی ديگر است که سوی ديگر امضا کننده پيمان است و اجرای موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارک پيمان به عهده گرفته است . نمايندگان و جانشينان قانونی پيمانکار در حکم پيمانکار می باشند .

 

تبصره : پيمانكار جزء : پيمانكار جزء، شخص حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در كار هاي اجرايي دارد و پيمانكار براي اجراي بخشي از عمليات موضوع پيمان ، با او قرارداد مي بندد. پيمانكار مي تواند به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمتهايي از عمليات موضوع پيمان ، پيمانهايي با پيمانكاران جزء ببند .

 

 

4 ) ناظر عمليات پيمان : از آنجايی که فقط ميزان بارش به ميليمتر مد نظر است ، نظر کارشناسی سازمان مديريت منابع آب کشور و سازمان هواشناسی کشور در خصوص افزايش بارش باران ملاک خواهد بود .

تبصره : در صورت اختلاف نظر ميان سازمان های مذ کور در خصوص ميزان بارش باران ، ميانگين بارش باران اعلام شده توسط سازمان های مزبور ملاک خوهد بود.

5 ) محل اجرای کار :

 

الف - كار ، عبارت است از مجموعه عمليات ، خدمات يا اقدامات مورد نياز ، براي آغاز و انجام عمليات موضوع پيمان و شامل كارهاي دايمي كه باقي خواهد ماند و كار هاي موقتي است كه به منظور اجرا و نگه داري موضوع پيمان انجام مي شود .

 

ب - عرصه عملياتی : محل يا محل هايي است كه عمليات موضوع پيمان در آن اجرا مي شود يا به منظور اجراي پيمان ، با اجازه ي كارفرما از آن استفاده مي كنند .

 

تبصره: محل اجرای طرح در حوزه های آبريز مختلف کشور و مناطق تحت پوشش خواهد بود که قبل از اجرای فاز اول با کمک و توافق طرفين مشخص می گردد .

 

ج - تجهيز کارگاه : عبارت است از عمليات ، خدمات يا تدارکاتی است که بايد انجام شود تا آغاز و انجام عمليات پيمان طبق اسناد و مدارک پيمان ميسر شود .

 

تبصره: مجری طرح با توجه به شرايط اقليمی منطقه و با مشورت و همکاری کارفرما حد اقل 50 ايستگاه و حد اکثر 100 ايستگاه جهت اجرای طرح انتخاب و تست می کند که در صورت مناسب بودن شرايط اقليمی حدود 15 الی 20 ايستگاه نهايی شده را معرفی نموده و دستور ساخت پايگاهی جهت نگهداری و انبار وسايل و همچنين نصب سامانه های دايمی ( پرماننت ) را می دهد .

 

د - ماشين آلات و ابزار : ماشين آلات و ابزار ، عبارت از دستگاه ها ، تجهيزات ، ماشين آلات و به طور كلي ، ابزار هاي اجراي كار است كه به منظور اجراي موضوع پيمان بكار گرفته مي شود.

ه - تاسيسات و ساختمان هاي موقت : تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، عبارت از انواع ساختمان ها ، محوطه سازيها ، انبارها ، تاسيسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاه ها ، و به طور كلي ، تمام تاسيسات و بناهايي است كه به صورت موقت ، براي دوره اجرا تامين شده و جزء كار هاي تجهيز كارگاه به شمار مي رود .

و - وسايل ، عبارت از اثاثيه اداري ، مسكوني آشپزخانه و ديگر لوازم مورد نيازي است كه براي دوره اجرا تامين شده و جزو تجهيز كارگاه منظور مي شود .

 

ز- اجراي كار در شب و روزهای تعطيل : اجراي كار در شب و روزهای تعطيل ، در موارد زير مجاز است:

 

1) در برنامه زماني تفصيلي پيش بيني شده است .

2) هر گاه به سبب بروز تاخيرهاي از سوي پيمانكار ، انجام كار طبق تشخيص پيمانكار در مدت پيمان امكان پذير نباشد ، پيمانكار مي تواند با موافقت كارفرما ، قسمتي از كار را در شب و روزهای تعطيل

اجرا كند .

تبصره: پيمانكار متعهد است كه ترتيب كار را طوري دهد كه تا حد امكان ، اجراي كار در شب براي ساكنان مجاور مزاحمتي ايجاد نكند .

 

6 ) هزينه ها :

 

الف - بر آورد هزينه ها : بر آورد هزينه اجرای کار ، مبلغی است که به وسيله پيمانکار محاسبه و اعلام شده است .

 

ب - تهيه تجهيزات : تهيه کليه مواد و تجهيزات مورد نياز از قبيل مواد اوليه ، ابزار ، رايانه و غيره بر عهده پيمانکار می باشد .

تهيه کليه منابع اطلاعاتی, تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، عبارت از انواع ساختمان ها ، محوطه سازيها ، انبارها ، تاسيسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات بر عهده كارفرما می باشد .

 

ج - پرداخت هزينه ها :

 

بند اول - كارفرما موافقت دارد كه به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار ، مبلغي به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت نمايد . بر اساس بر آورد صورت گرفته توسط پيمانکار کارفرما مبلغی به ميزان ۲۵۰۰۰۰ يورو ( واحد پول اتحاديه اروپا ) به عنوان پيش پرداخت بابت تهيه تجهيزات و شروع پروژه به پيمانکار می پردازد.

 

بند دوم - کليه هزينه های حمل و نقل ، اياب و ذهاب ، کارگاه ، اسکان و تغذيه و ماموريت های صحرايی و سفرهای کاری و امثالهم بر عهده کارفرما می باشد .

 

بند سوم - اگر در ضمن اجرای کار مقدار هزينه های تعهدات پيمانکار برأی ايفای موضوع پيمان تغيير نمود و يا کارهايی به پيمانکار ابلاغ شد که برأی آنها هزينه اي از قبل معين نشده بود ، در اين صورت طبعاً مبلغ پيمان نيز به همان نسبت دچار تغيير خواهد شد .

بند چهارم - اگر در اجراي بند ج ماده 12 براي استخدام متخصصان خارجي , خريد ماشين آلات و دستگاه ها از خارج از ايران در اسناد و مدارك پيمان ، پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده باشد ، كارفرما ارز مورد نياز را در مقابل پرداخت معادل ريالي آن از سوي پيمانكار، به نرخ رسمي فروش بانك مركزي ايران در تاريخ پرداخت ، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد .

 

7 ) شرايط عمومی :

 

الف - حفظ اسرار پروژه :

طرفين تعهد مينمايند که نسبت به حفظ اسرار فنی و حقوق مادی و معنوی پروژه کوشا بوده و در صورت عدم رعايت اين موارد, متخلف از طريق مراجع صالح قانونی قابل پيگرد می باشد .

 

ب - حفظ موضوع پيمان : کارهای انجام شده و مصالح و تجهيزات به کار رفته از طرف عوامل طبيعی مانند عوامل جوی و زلزله و حريق و ... و يا سرقت و تخريب و مانند اينها ممکن است تهديد شود . لذا کارفرما موظف است تمهيدات لازم از جمله هماهنگی با نيروهای انتظامی و ظابطين قضايی محل حاضر را نموده و نسبت به همکاری نيروهای ذکر شده جهت حفظ و حراست از تجهيزات مستقر در محل اجرای پروژه اطمينان حاصل نمايد .

تبصره 1 :دکتر صورت وقوع هر يک از حوادث مذکور ، کارفرما متعهد است که خسارات وارده به پيمانکار را جبران کرده و زمينه های لازم برای ادامه کار را آماده سازد .

تبصره 2 :پيمانکار مسئوليتی در قبال حوادثی که خارج از کنترل وی بوده نخواهد داشت .

 

ج - واگذاری به غير :

کليه اطلاعات مربوط به اجرای پروژه اعم از منابع مالی ، محاسبات ، برنامه های کامپيوتری ، نقشه های اجرايی و کروکی های تهيه شده متعلق به مجری طرح می باشد .

 

8 ) شرايط خصوصی :

با توجه به اينکه مدير عامل شرکت چشمه زندگی قرن 21 ساکن کشور آلمان می باشد ، لذا به طور طبيعی حق دارد که حد اقل ماهيانه دو بار برای رسيدگی به امور خود و خانواده به آلمان سفر کرده و هزينه اين سفر ها بر عهده کارفرما باشد .

 

9 ) برنامه زمانی اجرای کار :

الف - زمان اجرای پروژه ها : کل زمان اجرای طرح در فاز اول حداکثر سه ماه می باشد . زمان شروع فاز دوم پس از اجرای فاز اول و تأييد آن خواهد بود .

تبصره 1: با توجه به اينکه نتايج اجرای طرح حد اقل پس از گذشت يکسال پس از شروع اجرای طرح قابل مشاهده و بررسی خواهد بود ، لذا کارفرما متعهد است که برای اجرا و نتيجه گيری از طرح مورد اجرا توسط پيمانکار قرارداد را به مدت حد اقل يکسال (و در صورت توافق بيش از آن ) با پيمانکار منعقد نمايد .

تبصره 2 : با توجه به وابستگی اجرای موفقيت آميز طرح به فصول مختلف سال ، لذا پيشنهاد ميشود که آغاز فاز دوم طرح از ابتدای سال آبی (اواخر شهريور تا اوايل مهر ماه) باشد .

 

ب - زمان اجرای کلی : اين پروژه بايد يک بازه زمانی طولانی ( حد اقل 10 تا 20 سال ) را شامل شود . البته از آنجايی که نتايج اين پروژه به صورت ماهيانه و طبق نظر کارشناسی سازمان مديريت منابع آب کشور و سازمان هواشناسی کشور در خصوص افزايش بارش باران مقايسه می شود ، طرفين هر زمان قادرند در صورت عدم رضايت با اعطای يک فرصت سه ماهه به طرف مقابل موارد عدم رضايت را برطرف کنند يا به پروژه پايان دهند .

 

ج - در صورت پايان زودهنگام پروژه ، کليه هزينه ها مجری طرح از طرف کار فرما تأمين شود .

 

10 ) حقوق معنوی مجری طرح :

کارفرما متعهد می شود که کليه حقوق معنوی طرح را رعايت کرده و هرگونه بهره برداری از سامانه های ساخته شده و ياا مشابه در محل اجرای طرح تا ده سال پس از اتمام قرارداد را در اختيار مجری طرح قرار داده و نياز های خود در اين خصوص را از طريق مجری طرح بر طرف نمايد .

 

11 ) ) روز و ماه

الف) روز و ماه روز و ماه تقويمي و شمسي است .

ب) تاريخ طبق تقويم رسمي كشور است .

 

12 ) تعهدات پيمانکار :

الف - نسبت به تامين نيروي انساني مورد نياز و تدارك مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار اجراي كار طبق مشخصات در محل با از نقاط ديگر ، اطمينان يافته است .

ب - در تهيه پيشنهاد قيمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي از مفاد بند هاي بالا را در نظر گرفته است .

ج - پيمانكار متعهد است كه عمليات موضوع پيمان را به وسيله افرادي كه در كار خود تخصص و تجربه كافي دارند ، انجام دهد . كساني كه در اجراي اين پيمان ، خدماتي براي پيمانكار انجام دهند ، كاركنان پيمانكار شناخته مي شوند . اگر در اسناد و مدارك پيمان ، استفاده از متخصصان خارجي , خريد ماشين آلات و دستگاه ها از خارج از ايران پيش بيني شده باشد ، پيمانكار متعهد است قبلاً وضعيت استخدام مانند ميزان حقوق مزايا ، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را به اطلاع كارفرما برساند و با رعايت مقررات ذي ربط براي استخدام آنها اقدام كند . كارفرما تسهيلات لازم را براي استخدام متخصصان ياد شده فراهم مي نمايد . تامين هزينه هاي مربوطه مزبور و تشخيص لزوم و حدود تسهيلات با كارفرماست و اين مساعدت از مسئوليت پيمانكار در خصوص اطلاع رسانی به کارفرما نمي كاهد .

 

د - پيمانكار اعلام مي كند كه در موقع عقد پيمان ، مشمول قانون منع مداخله ، مصوب بيست و دوم دي ماه هزار و سيصد و هفت نيست و در صورتي كه خلاف آن براي كارفرما محرز شود ، پيمان فسخ مي شود .

 

13 ) تعهدات كارفرما :

 

الف - کارفرما موظف است که محل اجرای کار را بی عوض و بدون معارض تحويل پيمانکار دهد .

 

تبصره1: اگر اجرای کار در زمين و محل های تحويلی مستلزم اخذ پروانه يا پرداخت حقوقی از قبيل عوارض شهرداری يا مستحدثات و مانند اينها باشد ، کارفرما متعهد به تحصيل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است .

تبصره2: اگر در اسناد و مدارک پيمان تأمين تمام يا قسمتی از زمين مورد نياز برای اجرای موضوع پيمان بر عهده پيمانکار گذاشته شده باشد ، طبق شرايط پيش بينی شده در پيمان عمل می شود .

 

تبصره3:اگر تحويل كارگاه به طور يكجا ميسر نباشد كارفرما بايد كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند عمليات موضوع پيمان را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد .

هرگاه كارفرما نتواند كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند كار را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد ، و مدت تاخير در تحويل كارگاه بيش از يك ماه شود ، كارفرما به منظور جبران خسارت تاخير در تحويل كارگاه ، هزينه هاي اضافي ايجاد شده براي پيمانكار را پرداخت مي كند.

 

تبصره4:خسارت تاخير در تحويل تمام يا قسمتي از كارگاه ، براي مدت مازاد بر يك ماه قابل پرداخت است . در مواردي كه ميزان خسارت تاخير در اسناد و مدارك پيمان پيش بيني شده باشد ، خسارت تاخير را بر اساس آن محاسبه مي كنند .

 

14 ) هزينه تسريع كار : اگر در اسناد و مدارك پيمان ، پرداخت هزينه تسريع كار به پيمانكار ، پيش بيني شده باشد و پيمانكار پيش از سپري شدن مدت پيمان ، عمليات موضوع پيمان را تكميل كند و آماده تحويل نمايد ، پيمانكار محق به دريافت هزينه تسريع طبق شرايط پيش بيني شده
مي باشد .

 

15 ) اقامتگاه قانوني :

اقامتگاه قانوني كارفرما و پيمانكار همان است كه در موافقت نامه پيمان نوشته شده است . در صورتي كه يكي از طرفين ، محل قانوني خود را تغيير دهد ، بايد نشاني جديد خود را دست كم 15 روز پيش از تاريخ تغيير ، به طرف ديگر اطلاع دهد ، تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شود و دريافت تلقي مي گردد .

 

16 ) بروز حوادث قهری :

جنگ ، اعم از اعلام شده يا نشده ،انقلاب ها و اعتصاب هاي عمومي ، شيوع بيماري هاي واگير دار ، زلزله ، سيل ، و طغيان هاي غير عادي‌ ،‌آتش سوزي هاي دامنه دار و مهار نشدني ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از كنترل دو طرف پيمان كه در منطقه اجراي كار وقوع يابد و ادامه كار را براي پيمانكار ناممكن سازد جزء حوادث قهري به شمار مي آيد و در صورت بروز آنها هيچ يك از دو طرف مسئول خسارت هاي وارده به طرف ديگر در اثر اين حوادث نيست .

تبصره 1 : پيمانكار موظف است ، كه حداكثر كوشش خود را براي حفاظت از كارهاي اجرا شده كه در وضعيت قهري رها كردن آنها منجر به زيان جدي مي شود و انتقال مصالح و تجهيزات پاي كار به محل هاي مطمئن و ايمن ، به كار برد . كارفرما نيز بايد تمام امكانات موجود خود را در محل ، در حد امكان ، براي تسريع در اين امر ، در اختيار پيمانكار قرار دهد .

تبصره 2 :در صورت وقوع هر يک از حوادث مذکور ، کارفرما متعهد است که خسارات وارده به پيمانکار را جبران کرده و زمينه های لازم برای ادامه کار را آماده سازد .

تبصره 3 :پيمانکار مسئوليتی در قبال حوادثی که خارج از کنترل وی بوده نخواهد داشت .

 

17 ) خاتمه پيمان : هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضوع پيمان ، كارفرما بدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد تصميم به خاتمه دادن پيمان بگيرد ، خاتمه پيمان را با تعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل به پيمانكار ابلاغ مي كند . كارفرما كارهايي را كه ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر يا زيان مسلم است در اين ابلاغ تعيين مي كند و مهلت بيشتري به پيمانكار مي دهد تا پيمانكار بتواند در آن مهلت ، اين گونه كارها را تكميل كند و كارگاه را آماده تحويل نمايد .

 

18 ) تسويه حساب :

 

هرگاه بر اساس صورت حساب پيمانكار بستانكار شود، طلب او حداكثر در مدت يك ماه از تاريخ امضاي صورت حساب نهايي توسط کارفرما پرداخت مي گردد.

 هر گاه بر اساس صورت حساب نهايي ، پيمانكار بدهكار شود ، مكلف است كه در مدت يك ماه از تاريخ امضاي صورت حساب نهايي طلب كارفرما را بپردازد .

 

19 ) حل اختلاف : هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد ، دو طرف مي توانند براي حل سريع آن ، موضوع يا موضوعات مورد اختلاف را به داوري ارجاع دهند .

 

20 ) قوانين و مقررات حاكم بر پيمان : قوانين و مقررات حاكم بر پيمان منحصراً قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران است .