حفظ اسرار پروژهٔ ایران سر سبز و واگذاري آن به غير

 

كليه اطلاعات ناشي از اجراي پروژه اعم از منابع علمي ، محاسبات و برنامه كامپيوتري، نقشه­هاي اجرايي و كروكي­هاي تهيه شده متعلق به مجری میباشند.

طرفين تعهد مي نمايند كه نسبت به حفظ و رازداري حقوق مادي و معنوي پروژه واگذار شده كوشا بوده و در صورت عدم رعايت مواد فوق، حق پيگيري از طريق مراجع قانوني محفوظ خواهد بود.

 25062011377