محل اجرا samaneh2

محل اجراي موثر طرح در حوزه هاي آبریز مختلف کشور و مناطق تحت پوشش خواهد بود که قبل از اجرای فاز اول با کمک طرفین مشخص میگردد.

مجری با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و با کمک و همکاری کارفرما حداقل ۵۰ ایستگاه و حداکثر ۱۰۰ ایستگاه جهت اجرای پروژه انتخاب و تست و آنالیز می‌کند. موقعیت کوهها، موقعیت دکلهای برق و آنتنهای مخابراتی بخصوص آنتنهای تلفن همراه، شرایط آب در منطقه، فرسایش خاک  و حتی رنگ آسمان نشانگر احتمال و میزان موفقیت در منطقه میباشند. در صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی حدود ۱۵-۲۰ ایستگاه نها‌یی شده را معرفی‌ نموده و دستور ساخت پایگاهی کوچک جهت نگهداری و انبار وسایل و همچنین نسب سامانه ها‌ی دائمی (پرماننت) را می‌دهد.

حجم و مساحت پروژه نسبتا وسیع می‌باشد. تغیرات آب و هوایی متاثر از این پروژه میتوانند تا شعاع ۱۰۰۰ کیلومتر و یا خیلی‌ بیشتر را تحت تاثیر قرار دهند. این تغیرات شامل کاهش دما، ایجاد باد یا تندبادها، ایجاد ابر یا مه‌ و یا حتی ورود یک سامانه بارشی به کشور میباشند. از این نظر باید به این پروژه به چشم یک پروژه ملی‌ مشاهده نمود.