زمان اجرا

 

.کل زمان اجرای طرح در فاز اول حداکثر سه ماه می­باشد

.زمان شروع فاز دوم پس از اجرای فاز اول و تأييد اين مرحله خواهد بود

 

با توجه به اينکه نتايج اجرای طرح حد اقل پس از گذشت يکسال پس از شروع اجرای طرح قابل مشاهده و بررسی خواهد بود ، لذا کارفرما متعهد است که برای اجرا و نتيجه گيری از طرح مورد اجرا توسط پيمانکار قرارداد را به مدت حد اقل يکسال (و در صورت توافق بيش از آن ) با پيمانکار منعقد نمايد .

با توجه به وابستگی اجرای موفقيت آميز طرح به فصول مختلف سال ، لذا پيشنهاد ميشود که آغاز فاز دوم طرح از ابتدای سال آبی (اواخر شهريور تا اوايل مهر ماه) باشد


25062011375