عنوان پروژه

عبارت است از اجراي طرح عملیاتی بالا بردن میزان بارش در کشور به كمك مديريت و جذب انرژي ارگن و افزایش ميزان بارش مطابق اهداف و شاخص‌هاي تدوين شده در پیوست در محل اجراي تفاهم‌نامه.

13062011269