کارفرما :طرف مقابل که از این پس کارفرما نامیده میشود. از آنجایی که حجم و مساحت پروژه نسبتا وسیع می‌باشد، بهتر است که طرف مقابل یا کارفرما تصمیم گیرنده در زمینهٔ پروژه‌های ملی‌ بوده باشد.  

مجري: شرکت چشمهٔ زندگي‌ قرن ۲۱ با مسئوليت محدود به مدیریت آقاي مهندس شهرام پروين

27062011379